AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Gospodarka odpadami

22 maja 2013 13:12 | Gospodarka odpadami

Nowy system odbioru śmieci od mieszkańców.Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamieńsk !

Z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system odbioru śmieci od mieszkańców. System został wprowadzony przez Sejm RP. W związku z wprowadzeniem nowych zasad odbioru śmieci gruntownej przebudowie ulegnie gospodarka śmieciowa  na terenie Gminy Kamieńsk.Rada Miejska w Kamieńsku i Burmistrz muszą się podporządkować nowym zasadom  zagospodarowania śmieci.

Z dniem 1 lipca 2013 r śmieci staną się własnością Gminy i to właśnie na niej spoczywa obowiązek zorganizowania ich  odbioru od mieszkańców. Zmiany te nastąpią pomimo, iż obecny system w mojej ocenie, działa dobrze w Kamieńsku. Opłaty za odbiór śmieci w naszej Gminie są obecnie najniższe w okolicy.

Na wniosek Burmistrza Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku zweryfikował koszty odbioru śmieci od mieszkańców. I tak z  dniem  1 lutego 2012 r  miesięczna opłata  za odbiór kosza o pojemności 120l została zmniejszona z 9,90 zł na 8,0 zł, a za odbiór kosza 240 l zmniejszono cenę z 17,60 zł na 14,60 zł. Śmieci zbierane przez SZGK w Kamieńsku dostarczane są na składowisko odpadów komunalnych  prowadzone przez spółkę  Amest Kamieńsk. Na podstawie umowy dzierżawy pomiędzy  spółką a  gminą Kamieńsk opłata za składowanie  1 tony  śmieci pochodzących  od  mieszkańców  naszej Gminy  wynosi  1 zł plus VAT. Dostawca śmieci na składowisko musi jednak ponosić opłatę za korzystanie ze środowiska  czyli tzw. opłatę marszałkowską, która obecnie wynosi  125,72 zł za każdą tonę dostarczonych odpadów. Obniżka cen za odbiór śmieci była możliwa dzięki skorzystaniu przez Gminę z przysługującego jej uprawnienia w umowie dzierżawy czego wcześniej nie uczyniono. A zatem w praktyce mieszkańcy naszej Gminy  ponoszą opłatę wyłącznie za koszty transportu śmieci i opłatę marszałkowską.

Celem zmian wprowadzanych przez Sejm RP jest :

  • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem odbioru odpadów
  • stworzenie lepszych warunków do segregacji śmieci
  • wyeliminowanie dzikich wysypisk
  • likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach i na posesjach.

Trudno polemizować z potrzebą takich działań aby osiągnąć wyżej przytoczone cele. Niestety zmiany, które zostały nam narzucone odgórnie powodują też wiele zjawisk niekorzystnych. W wielu przypadkach ceny śmieci drastycznie wzrosną, a samorządy gminne będą miały dodatkowe zadanie na które budżet państwa nie da środków. Zarówno w budżetach gminnych jak i domowych coraz trudniej znaleźć środki na nowe, dodatkowe wydatki. Czas jaki wybrano na wprowadzenie zmian jest moim zdaniem czasem nie najlepiej dobranym, a zmiany powinny wchodzić w przeciągu dłuższego okresu czasu.

W przypadku naszej Gminy  Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej z dniem 1 lipca 2013 r nie będzie w praktyce mógł odbierać śmieci od mieszkańców  ponieważ jest on zakładem budżetowym i nie może brać udziału w przetargach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  Gminy  wyłącznie w drodze przetargu mają obowiązek wybrać firmę, która  będzie odbierać od mieszkańców śmieci. Odpady do czasu wybudowania zakładu segregacji odpadów na Kąsiu nie będą mogły być składowane na terenie spółki Amest Kamieńsk. Moim zdaniem jest to sytuacja paradoksalna. Zakup samochodu śmieciarki, koszy oraz fakt istnienia składowiska na terenie Gminy Kamieńsk może być w nowym systemie gospodarki odpadami dla mieszkańców Kamieńska bez znaczenia.

Żeby opłaty za wywóz odpadów nie dotknęły zbyt mocno mieszkańców Gminy Kamieńsk, a jednocześnie aby zachęcić mieszkańców do segregacji śmieci zaproponowałem Radzie Miejskiej projekt uchwały zakładający najniższe opłaty w powiecie radomszczańskim. Na sesji w dniu 27 marca 2013 roku Rada Miejska przyjęła moje propozycje. Uchwała zachęca do segregacji odpadów jak również znacznie zmniejsza opłaty od rodzin składających się z kilku osób.

- opłata za  nieselektywny odbiór odpadów  - zł/gospodarstwo/m-c :

1/ od gospodarstw 1 osobowych – 10 zł miesięcznie

2/ od gospodarstw 2-3 osobowych – 16 zł miesięcznie

3/ od gospodarstw powyżej 3 osób – 22 zł miesięcznie

- opłata  za selektywny odbiór odpadów  -  zł/gospodarstwo/m-c :

1/ od gospodarstw 1 osobowych – 6 zł miesięcznie

2/ od gospodarstw 2-3 osobowych – 10 zł miesięcznie

3/ od gospodarstw powyżej 3 osób – 14 zł miesięcznie

 

Dla porównania w sąsiednich gminach ustalono cenę za odbiór śmieci
na każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość:

 

GMINA

ZŁ/MIESZKAŃCA

ODPADY
SEGREGOWANE

ODPADY
NIESEGREGOWANE

Gomunice

6,00

8,00

Dobryszyce

6,00

10,00

Miasto Radomsko

7,00

10,00

Gorzkowice

5,00

9,00

Ładzice

7,00

12,00

Przedbórz

6,00

12,00

Im więcej osób zamieszkuje daną nieruchomość tym opłaty za odbiór śmieci  są wyższe.

 

Moim zdaniem  opłata  pobierana za odbiór śmieci od mieszkańców Gminy Kamieńsk ze względu na lokalizację na terenie naszej gminy  składowiska odpadów na Kąsiu powinna być niższa niż w gminach sąsiednich. Fakt istnienia składowiska  przynoszącego znaczne dochody do budżetu Gminy powinni odczuć wszyscy mieszkańcy. W roku 2012 gmina uzyskała dochody ze spółki Amest Kamieńsk z różnych tytułów  w wysokości 2,8 mln zł.

W celu uporządkowania gospodarki śmieciowej na terenie gminy i doprowadzenia jej do stanu zgodnego z obowiązującym prawem Rada Miejska w Kamieńsku podjęła w tym zakresie szereg uchwał.  Uchwalono m.in.  regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który określa podstawowe zasady utrzymania czystości i porządku. Pełne teksty uchwał opublikowane są na internetowej stronie gminy : www.kamiensk.com.pl w zakładce "Gospodarka odpadami"

W ślad za moimi wcześniejszymi informacjami  przypominam o konieczności rozwiązania dotychczasowych umów na odbiór śmieci

W swoich dalszych działaniach w zakresie gospodarki śmieciowej będę dążył do minimalizacji opłat ponoszonych przez mieszkańców gminy za odbiór śmieci.

Bogdan Pawłowski

Burmistrz Kamieńska

Przeczytano: 1896 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP