AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Akt nadania praw miejskichRada Ministrów z dniem 01 stycznia 1994r. nadała miejscowości Kamieńsk status miastaAkt nadania praw miejskich .jpg Akt nadania praw miejskich .jpg


Kopia dokumentu lokacyjnego miasta Kamieńska z 1374 roku

Kopia dokumentu lokacyjnego miasta Kamieńska z 1374 roku s.1 .jpg Kopia dokumentu lokacyjnego miasta Kamieńska z 1374 roku s.2 .jpg


PO 123 LATACH KAMIEŃSK ODZYSKAŁ PRAWA MIEJSKIE

Po 123 latach Kamieńsk odzyskał prawa miejskie. Prawa miejskie dla Kamieńska nadane zostały 7 września 1374 r. przez królową Elżbietę, siostrę Kazimierza Wielkiego, matkę Ludwika Węgierskiego. Odbiorcami byli Małgorzata, wdowa po Protazym z Krzykosów i ich syn Paweł. To właśnie ze względu na zasługi i wierne służby Małgorzaty z Krzykosów, Kamieńsk został lokowany na prawach miejskich. Świadkami przywileju lokacyjnego dla miasta Kamieńska byli:
- wojewoda sandomierski Piotr
- wojewoda krakowski Dobiesław
- wojewoda sieradzki Świętopełk
- wojewoda wielkopolski Sędziwój
- kasztelan sandomierski Wilczek.

Archidiakon i kasztelan krakowski Zawisza zaręczył, że dokument lokacyjny dla miasta Kamieńska został wydany wiedzą i wolą wystawcy. Przywilej lokacyjny miasta Kamieńska znajduje się w odpisach XIX – wiecznych, oryginał zaginął. Przywilej lokacyjny dla miasta Kamieńska był potwierdzony w późniejszych wiekach przez królów:
- Władysława Jagiełłę w 1420 r.
- Zygmunta Starego w 1533 r.
- Zygmunta III w 1599 r.
- Stanisława Augusta w 1787 r.

Kamieńsk przez 496 lat utrzymywał swoje prawa miejskie i dopiero władze carskie w 1870 r. w odwet za Powstanie Styczniowe na mocy dekretu z 1869 r. pozbawiły Kamieńsk praw miejskich. Kamieńsk nie został pozbawiony praw miejskich przez prawowitą władzę polską, lecz przez carskiego zaborcę.
Inicjatorem odzyskania praw miejskich dla Kamieńska jest przewodniczący Rady Gminy w Kamieńsku Grzegorz Turlejski, któremu za podstawę posłużyły wiadomości uzyskane z pracy dyplomowej ks. Andrzeja Stępnia, napisanej na podstawie archiwów kościelnych oraz Kroniki Kamieńska, autorstwa Kazimierza Tazbira, kierownika Szkoły Podstawowej w Kamieńsku w okresie międzywojennym. Inicjatywę odzyskanie praw miejskich dla Kamieńska poparli:
- przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" w Kamieńsku Józef Turlejski,
- wójt gminy Kamieńsk Michał Piekarski,
- członek prezydium Sejmiki Samorządowego w Piotrkowie Trybunalskim Jacek Jędrzejczyk, którzy przez aktywną pracę przyczynili się do ich odzyskania.

Kalendarium odzyskania praw miejskich:
1. List do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy – 8.05.1991 r. (brak odpowiedzi ; posiadam wątpliwości czy list ten został wysłany).
2. List do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Jana Krzysztofa Bieleckiego – 11.10.1991 r. ( list polecony ze zwrotnym poręczeniem odbioru ).
3. Odpowiedź z Urzędu Rady Ministrów przez Jerzego Modzelewskiego – 28.11.1991 r.. Ustwa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym określała, że status miasta nadaje się gminom, a nie miejscowością. Należy czekać na zmianę ustawy.
4. Uchwała Rady Gminy w Kamieńsku Nr XIV / 117 / 91 z dnia 3 grudnia 1991 roku w sprawie przywrócenia miejscowości Kamieńsk statusu miasta.
5. Zmiana ustawy o samorządzie terytorialnym określająca, że status miasta nadaje się miejscowościom – styczeń 1992 rok.
6. Wniosek Rady Gminy Kamieńsk o podjęcie przez Sejmik Samorządowy w Piotrkowie Trybunalskim uchwały w sprawie przywrócenia praw miejskich dla Kamieńska.
7. Uchwała Nr XIV / 58 / 92 Sejmiku Samorządowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17.03.1992 roku w sprawie wniosku Rady Gminy w Kamieńsku o przywrócenie praw miejskich dla Kamieńska.
8. Staranie Rady Gminy w Kamieńsku o przywrócenie praw miejskich dla Kamieńska popierają Komitet Obywatelski „Solidarność” w Kamieńsku, Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” w Kamieńsku – 23.03.1992r..
9. Pismo wojewody piotrkowskiego Andrzeja Szczepockiego do wójta gminy Kamieńsk Michała Piekarskiego – „w przypadku podtrzymania inicjatywy nadania praw miejskich miejscowości Kamieńsk, proszę o przełożenie stosownych dokumentów w 2 egzemplarzach” – 9.04.1992r..
10. Starania Rady Gminy w Kamieńsku o przywrócenie praw miejskich dla Kamieńśka popierają Międzyszkolna Komisja Oświaty NSZZ „Solidarność” w Kamieńsku, Klub Sportowy Świt Kamieńsk, Wspólnota Gruntowo – Leśna w Kamieńsku, Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku, Urząd Gminy w Kamieńsku, Bank Spółdzielczy w Kamieńsku – 10.04.1992r..
11. Opinia urbanistyczna Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o przywrócenie praw miejskich wsi gminnej Kamieńsk – czerwiec 1992r..
12. Zebranie wiejskie Sołectwa Kamieńsk obejmującego wieś Kamieńsk – 9.07.1992r..
13. Uchwała Nr 192 zebrania Wiejskiego mieszkańców Sołectwa Kamieńsk z dnia 9.07.1992 r. w sprawie przywrócenia miejscowości Kamieńsk statusu miasta.
14. Opinie Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji i Nadzoru w Piotrkowie Trybunalskim – 9.07.1992r..
15. Wojewoda piotrkowski Andrzej Szczepocki przekazuje wniosek władz gminy Kamieńsk w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Kamieńsk do Urzędu Rady Ministrów – 30.07.1992r..
16. Podróż służbowa członka Prezydium Sejmiku Samorządowego w Piotrkowie Trybunalskim Jacka Jędrzejczyka do urzędu Rady Ministrów – 25.03.19993r..
17. Na sesji Sejmiku Samorządowego w Piotrkowie Trybunalskim Jacek Jędrzejczyk zwraca się z prośbą do szefa Urzędu Rady Ministrów Jana Marii Rokity o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku w sprawie przywrócenia praw miejskich dla Kamieńska – czerwiec 1993r..
18. Do Kamieńska przybywa specjalna komisja powołana przez Urząd Rady Ministrów do zbadania roszczeń Kamieńska do praw miejskich – 24.06.1993r..
19. Pismo wojewody piotrkowskiego Włodzimierza Kuklińskiego do wójta gminy Kamieńsk Michała Piekarskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kamieńsk o nadanie praw miejskich dla Kamieńska – 14.09.1992r..
20. Konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Kamieńsk w sprawie przywrócenia praw miejskich dla Kamieńska –2.10.1993r..
21. Premier Waldemar Pawlak podpisuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania praw miejskich miejscowości Kamieńsk – 13 grudnia 1993roku.
22. 7 stycznia 1994 roku wójt Michał Piekarski i przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Turlejski, z rąk premiera Pawlaka odbierają akt nadania praw miejskich miejscowości Kamieńsk. Świadkami tego wydarzenia byli: Włodzimierz Kuliński – wojewoda piotrkowski, Andrzej Adamowicz – przewodniczący Sejmiku Samorządowego woj. Piotrkowskiego, Paulin Płomiński i Dariusz Śmigielski – dziennikarze Dziennika Łódzkiego. 

 

Prawo Miejskie dla Kamieńska  Prawo Miejskie dla Kamieńska

 

Odzyskanie praw miejskich przez Kamieńsk jest zasługą Rady Gminy w Kamieńsku I kadencji, której pracami kierowałem przez cały okres kadencji (1991 – 1994). Od czerwca 1990 roku do końca 1993 roku wykonano: Oczyszczalnie ścieków, kanalizację sanitarną i i burzową, gazociąg, ułożenie chodnika na ulicach – Ludowa, Mickiewicza, Kopernika, Słoneczna, Sportowa, Wieluńska, Głowackiego, położenie nawierzchni asfaltowej na ulicach – Ludowa, Mickiewicza, Górnicza, Rajska, Kwiatowa, Spółdzielcza, Kopernika, Słoneczna, Wieluńska, Plac Wolności, Kościuszki, Wrzosowa, Kolejowa, Cmentarna; remont kapitalny budynku przy ul. Głowackiego ( była łaźnia ) i przeniesiona do niego Komisariat Policji, który w roku 1990 miał zostać właśnie zlikwidowany właśnie ze względu na brak właściwego lokum, remont kapitalny Domu Strażaka i Remizy Strażackiej, zakupiono niezbędny sprzęt bojowy dla potrzeb OSP Kamieńsk, remont kapitalny poczekalni PKP oraz budynku na przystanku PKS, pawilon C dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Kamieńsku, remont budynku na stadionie im. A. Maszewskiego, targowisko przy ul. Kościuszki oraz ul. Plac Wolności, budynek warsztatów szkolnych dla potrzeb Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego (budynek ten był warunkiem dla dalszej bytności szkół zawodowych w Kamieńsku), sprywatyzowanie apteki, wyposażenie Ośrodka Zdrowia w niezbędne aparaty lekarskie oraz gabinet fizykoterapii, przeniesienie poczty i telekomunikacji do budynku przy ul. Wieluńskiej, przeniesienie Biblioteki Publicznej do budynku przy ul. Mickiewicza, parking przy ulicy Wieluńskiej, kursowanie autobusów MPK na trasie Radomsko – Kamieńsk – Radomsko, odbudowę pomnika Tadeusza Kościuszki, zakup niezbędnego sprzętu dla potrzeb Komisariatu Policji, rozbudowę budynku Urzędu Gminy oraz zakup niezbędnych środków transportu, obecnie trwa budowa nowej lini telefonicznej, budynku domu komunalnego, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.

 

Grzegorz Turlejski
Kamieńsk, marzec 2009r.

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP