AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Gminna Komisja RPA


       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Burmistrza Kamieńska.

Skład Komisji: od dnia 28-08-2018r.

 • Elżbieta Matuszczyk - przewodnicząca
 • Ewa Szadkowska - zastępca przewodniczącej komisji
 • Iwona Walczak - sekretarz komisji
 • Iwona Górecka-Kopcik - członek komisji
 • ks. Michał Sokalski - członek komisji
 • Joanna Adaszek - członek komisji
 • Michał Wasiński - członek komisji
 • mł. aspirant Rafał Rudnicki - członek komisjiDo ustawowych zadań gminnej komisji należy:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
 • prowadzenie postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu, w tym podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o której mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe), 
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez burmistrza art.18 ust.8 ww. ustawy)Kampania Zachowaj Trzeźwy UmysłKampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.Wyróżnienie dla Gminy Kamieńsk w 2007r.


Wyróżnienie dla Gminy Kamieńsk w 2008r.

Wyróżnienie dla Gminy Kamieńsk w 2009r.


Informacja z reazlizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2009r.
w Kamieńsku na stronie fundacji "Trzeźwy Umysł"
http://www.trzezwyumysl.pl/news/show/id/579
 


GDZIE SZUKAĆ POMOCY


Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi
im.bł.R.Chylińskiego
http://www.mopitu.plPaństwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychhttp://www.parpa.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"http://www.niebieskalinia.info

"Pomarańczowa Linia" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.http://www.prom.org.pl

NIE SPRZEDAWAJ WYROBÓW TYTONIOWYCH NIELETNIM

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży


Program Odpowiedzialnej Sprzedaży został uruchomiony w 1998 roku.
Program opiera się na współpracy firm i organizacji, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi nieletnich do wyrobów tytoniowych.
Informacje dla   Rodziców oraz sprzedawców wyrobów tytoniowych znajdują się na stronie www.stop18.pl.Program odpowiedzialnej sprzedaży - STOP 18
Naklejka programu STOP 18 - więcej informacji na stronieSankcje karne
Sprzedając wyroby tytoniowe nieletnim bez sprawdzania ich dokumentów, ryzykujesz otrzymaniem mandatu lub karą grzywny. W praktyce mandaty od razu może wystawiać policja, a   straż miejska i Inspekcja Handlowa mogą skierować do sądu wniosek o ukaranie sprzedawcy.

MANDAT 500 ZŁOTYCH: policjanci mogą nałożyć mandat karny na sprzedawcę za sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim - jego wysokość jest przypisana do tego wykroczenia i wynosi 500 złotych.
MANDAT 100 ZŁOTYCH: dodatkowy mandat w wysokości 100 złotych dostaniesz, jeśli przyłapano cię na sprzedaży papierosów na sztuki.
KARA DO 5 000 ZŁOTYCH: kara grzywny do 5000 złotych jest orzekana wyłącznie przez sąd. Grozi sprzedawcy np. wtedy gdy nie przyjmie mandatu; dodatkowo sprzedawcy grozi konieczność pokrycia kosztów postępowania sądowego.
POWÓDZTWO CYWILNE: Rodzic osoby niepełnoletniej, która kupiła wyroby tytoniowe, może zawiadomić policję lub straż miejską, a nawet wystąpić przeciwko sprzedawcy z powództwem cywilnym o zadośćuczynienie.
 

Niebieska karta


Od 1 października 1998 roku w policji i pomocy społecznej działa "Niebieska Karta". Jest to procedura interwencji w sprawach przemocy domowej. Ułatwia rozpoznawanie i dokumentowanie takich przypadków i organizowanie pomocy w środowiskach lokalnych.

„Niebieska karta” skrada się z dwóch elementów.

Pierwszy tzw. "A" stanowi formę notatki urzędowej z przeprowadzonej interwencji. Policjant opisuje tam przebieg zdarzenia, ustala jego przyczyny, następstwa oraz świadków, a w oparciu o własne spostrzeżenia i informacje od uczestników zaznacza jakich szkód doznała ofiara. Istotnym elementem tej części karty jest opis miejsca zdarzenia. Na tym etapie realizacji procedury, policjant dokonuje oceny sytuacji dzieci obecnych na miejscu interwencji i zaznacza jakie podjął decyzje "pomocowe" (np. oddanie dziecka pod opiekę osoby spokrewnionej, zatrzymanie sprawcy, przewiezienie go do Izby wytrzeźwień).

Część "A" Niebieskiej karty najczęściej wypełniana jest na miejscu zdarzenia. Na zakończenie interwencji policjant informuje o możliwości przekazania, za wiedzą i zgodą ofiary, jej danych osobowych oraz informacji o sytuacji rodzinnej instytucjom rządowym i organizacjom pozarządowym zajmującym się pomocą. Jest to pierwszy krok aby ofiara przemocy uzyskała wszechstronną i profesjonalną pomoc medyczną, terapeutyczną, psychologiczną, finansową. Jeżeli ofiara przemocy wyraża zgodę na przekazanie jej danych potwierdza to pisemnie.

Karta "A" trafia następnie do właściwego dzielnicowego, który ma obowiązek:

 • niezwłocznego nawiązania / nie później jednak niż w ciągu 7 dni od założenia Niebieskiej karty/ kontaktu z rodziną w której nastąpiła przemoc w celu bliższego poznania sytuacji i zorientowania się czy i ewentualnie jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna,
 • przekazania informacji o sytuacji do instytucji i podmiotów powołanych i zobowiązanych do udzielenia pomocy i wsparcia w celu zainteresowania się sytuacją rodziny,
 • składania systematycznych wizyt - przynajmniej raz w miesiącu - sprawdzających stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy przemocy w rodzinie,
 • zainteresowania się sytuacją dzieci i podjęcia współpracy w tym zakresie w pedagogami szkolnymi, psychologami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • prowadzenia postępowań sprawdzających i przygotowawczych.


  Drugi element "Niebieskiej karty", tzw. Część "B" zawiera informacje dla ofiar przemocy, czyli katalog przestępstw popełnianych najczęściej wobec osób najbliższych, prawa jakie ma ofiara i aktualne telefony instytucji i organizacji do których można się zgłaszać po pomoc. Karta "B" informuje, że każda osoba wzywająca policję ma prawo do:
 • zapewnienia jej doraźnego bezpieczeństwa
 • policjant może zatrzymać osobę stwarzającą zagrożenie,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - dlatego można i należy zapytać o numer identyfikacyjny policjantów,
 • wykorzystania dokumentacji z interwencji jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków.


  "Niebieska karta" jest więc bardzo istotnym elementem w walce z przemocą w rodzinie. Dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej o znęcanie się. Sprawca przemocy obecnie musi zdawać sobie sprawę, że zastraszanie ofiary, zmuszanie jej do wycofania zeznań nie uchroni go przed odpowiedzialnością. Pozostanie bogaty materiał dowodowy w postaci "Niebieskiej karty".

  W celu ułatwienia prowadzenia dochodzenia w rubryce "Zanotuj przebieg zdarzenia, pamięć bywa zawodna" pokrzywdzeni wpisują odpowiedzi na takie pytania jak:
  - kto i kiedy cię skrzywdził?
  - kim jest dla ciebie sprawca?
  - na czym polegała przemoc?
  - czy byli świadkowie zdarzenia?
  Wypełnienie tych rubryk daje szansę na pewne psychiczne otwarcie ofiary przemocy, przełamanie strachu przed awanturnikiem.

  "Niebieska karta" apeluje do ofiar przemocy:
  "Ratuj się!
  Nie wstydź się!
  Szukaj pomocy!
  Prawo stoi po Twojej stronie!
  Możesz zatrzymać przemoc!
  Możesz uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich!
  Jest to jedyna droga do normalności w życiu Twoim i Twojej rodziny."
ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP