AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Gmina


Gmina Kamieńsk

mapa.jpg [300x341]Gmina Kamieńsk położona jest w południowej części województwa łódzkiego i jednocześnie jest najdalej wysuniętą na północ gminą powiatu radomszczańskiego. Jej najbliższymi sąsiadami są: od północy gmina Bełchatów, od zachodzu gmina Kleszczów, od południa gmina Dobryszyce i Gomunice, od wschodu Gorzkowice i Rozprza.Powierzchnia gminy wynosi 95,81 km2. Gminę ogółem zamieszkuje 6.125 osób w tym 2.843 mieszkańców Kamieńska. / 31.XII.2008r./ W jej granicach wydzielono 12 sołectw. Kamieńsk położony jest u zbiegupięciu dróg i stanowi ważny węzeł komunikacyjny, pośrednicząc w połączeniach pomiędzy trzema miastami powiatowymi: Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem oraz Bełchatowem. Przez gminę przebiega także droga krajowa nr 1 (Gdańsk – Cieszyn) oraz linia Warszawa-Katowice mająca duże znaczenie krajowe. Oprócz połączeń komuikacyjnych znajdują się tu bardzo ważne elementy infrastruktury o znaczeniu krajowym: rurociąg produktów naftowych z Koluszek do rejonu Częstochowy, wysoko prężna magistrala gazowa Częstochowa-Piotrków, linia telekomunikacyjna, linie elektryczne 400, 220 oraz 11 kV.Ludność z terenu gminy Kamieńsk w przeważającej części utrzymuje się z pracy w KWB “Bełchatów” i Elektrownia “Bełchatów” oraz PKP. Z samego rolnictwa utrzymuje się bardzo mała ilość rodzin.

Układ komunikacyjny, główny element obsługi komunikacyjnej podstawowych jednostek osadniczych i rejonów zagospodarowania gminy składa się z:
- sieci drogowej,
- linii kolejowej,
- pasażerskiej komunikacji autobusowej PKS.

Sieć drogowa
Układ drogowy tworzą drogi publiczne: krajowe, powiatowe i gminne. POnadto w obszrze gminy występują drogi gospodarcze i obsługujęce zabudowy miejskiej w iejskiej.

drogi krajowe
Przez obszar gminy i miasta przebiegają następujące drogi krajowe:
- droga krajowa Nr 1 relacji Gdańsk-Łódź-Cieszyn,
- droga krajowa Nr 91 relacji Głuchów-Piotrków Trybunalski-Częstochowa-Katowice. Wyżej wymienione drogi krajowe znajdują się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Oddział Zachodni-Biuro w Łodzi.
Najważniejszą rolę obecnie dla obsługi komunikacyjnej terenów miasta i gminy pełni droga krajowa Nr 91. która przebiegając w układzie pólnoc-południe rozcina obszar miasta i gminy na dwie części. Jest drogą jednojezdniową o dwu pasach ruchu, posiada nawierzchnie przystosowaną do nośności w klasie do 100kN/oś.
W relacjach zewnętrznych najważniejszą rolę pełni droga krajowa Nr 1, również przebiegająca w układzie północ-południe przez obszar gminy. Droga ta generalnie posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o nośności w klasie do 100kN/oś. Planowana jest przebudowa tej drogi na autostraę A-1.

drogi wojewódzkie
Przez teren gminy i miasta przebiega droga wojewódzka Nr 484 relacji Buczek (Łask)-Zelów-Bełchatów-Kamieńsk znajdująca się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. jest to droga jednojezdniowa w złym stanie technicznym, który częściowo związany jest z przenoszeniem ruchu cieżkiego z Kopalni i Elektrowni Bełchatów na w/w drogę krajową Nr 1 w kierunku południowym.

drogi powiatowe
Zapewniają podstwowe powiązania miasta oraz gminy Kamieńsk z sąsiednimi gminami. Pozostają one w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Radomsku. W obszarze gminy funkcjonuje 5 dróg powiatowych o łącznej długości = 22,9 km.

drogi gminne
Stanowią w obszarze gminy sieć zapewniającą bezpośrednią obsługę zainwestowania a także powiązanie do dróg wyższych klas tj. dróg krajowyh, wojewódzkich i powiatowych. W obszarze administracyjnym gminy funkcjonują 4 drogi gminne numerowane.

Ponadto w obszarze gminy funkcjonuje szereg dróg nie ustanowionych jako drogi publiczne tj. ulice miejskie, drogi wiejskie, gospodarcze, polne czy też wewnętrzne.

Układ kolejowy
Poprzez gminę Kamieńsk we wschodniej jej części, przebiega ważna w układzie krajowym linia kolejowa tzw. "wiedeńska" w relacji: Koluszki-Częstochowa-Katowice z przystankiem Kamieńsk na jej obszarze. Prowadzi ona głównie ruch pasażerski i niewielki ruch towarowy.

Pasażerska komunikacja autobusowa PKS
Obsługę komunikacją zbiorową gminy, w zakresie przewozów osób zapewnia Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz prywatni przewoźnicy. Mieszkańcy większości wsi położonych na obszarze gminy, mają możliwość podróżowania komunikacją zbiorową autobusową PKS, gdyż wsie generalnie położone są przy droagach, które prowadzą linie autobusowe, bądź znajdują się w izochronie dojścia (1,5 km) do przystanku autobusowego. Generalnie linie PKS-u przebiegają drogą krajową, wojewódzką i niektórymi drogami powiatowymi.
ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP