AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

25 września 2018 10:34 | Ogłoszenia

28/09/2018r. godz:09:00 - XLVI Sesja Rady Miejskiej

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 28 września 2018r. /piątek/ o godzinie 09:00 zwołuje się XLVI Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XLII z dnia 18.06.2018r.; Nr XLIII z dnia 13.08.2018r.; Nr XLIV z dnia 05.09.2018r. i Nr XLV z dnia 21.09.2018r.
 4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
 9. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr LII/409/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 maja 2010 r. zmienionego uchwałą Nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013 r.;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej nr ewid. gr. 218 położonej w obrębie 2 miasto Kamieńsk, terenu części działki oznaczonej nr ewid. 56 położonej w obrębie 8 miasto Kamieńsk oraz części działki oznaczonej nr ewid. 193 położonej w obrębie Barczkowice;
  • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzędów;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  • w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownik Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku.
 12. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przeczytano: 764 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP