AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

03 października 2018 08:19 | Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 

 

 

W dniu 28 września br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się ostatnia w tej kadencji zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Na sesję zostali zaproszeni również wszyscy sołtysi z poszczególnych sołectw naszej Gminy.

Program sesji przewidywał oprócz stałych punktów porządku obrad  m.in. sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z realizacji gminnych inwestycji, informację Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Zebrani wysłuchali również sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. i tak wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco :

Po stronie dochodów:
- plan po zmianach wynosi: 31 365 089,97 zł
- wykonanie:19 270 787 zł, co stanowi 61,44 %

Po  stronie  wydatków :    
- plan po zmianach wynosi: 34 477 089,97 zł
- wykonanie: 12 625 787,26 zł, co stanowi 36,62%

W dalszej części sesji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni podjęli kilka uchwał, a wśród nich m.in. :

  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niektórych działek w Kamieńsku i  Barczkowicach,
  • nadano nazwę ulicy w Gorzędowie -  ulica Łąkowa,
  • po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ustalony został regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy,
  • w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy zwiększono środki na zapobieganie bezdomności do kwoty 152 tys zł oraz na bezpłatne zabiegi sterylizacji, kastracji i czipowania psów i kotów posiadających swoich właścicieli do kwoty 18 tys. zł,
  • w drodze uchwały Rada wyraziła zgodę  na przyjęcie w roku 2019 zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk w zakresie letniego i zimowego utrzymania oraz budowie i remoncie chodników za wyjątkiem części drogi na odcinku Pytowice -  Słostowice.,
  • radni powołali komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika SPZOZ w Kamieńsku.
     

Szczegółowe teksty podjętych uchwał zostaną zamieszczone na internetowej stronie Gminy Kamieńsk: www.bip.kamiensk.pl.

Przeczytano: 694 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP