AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

24 sierpnia 2018 09:33 | Aktualności

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) – Gminy prowadzą ewidencję:

  • Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  • Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamieńsk – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ankietę zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Kamieńsk, posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;  przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, jak również do pobrania ze stronach internetowych www.kamiensk.pl i www.bip.kamiensk.pl Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Przeczytano: 847 razy. Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

Ankieta [33.5 KB]

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP