AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

20 lipca 2018 08:42 | Aktualności

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 Burmistrz Kamieńska informuje, iż zgodnie z art. 269 ust.1 pkt 1; art. 269 ust 2; art. 272 ust. 22; art. 298 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

- które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.
Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustalona zostanie w przekazanej przez burmistrza informacji jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach (z uwzględnieniem kwartalnego okresu rozliczeniowego). Opłatę podmiot zobowiązany wnosić będzie na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Podstawę do wyliczania należnych opłat za usługi wodne obecnie stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502).
Podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty powinny wypełnić oświadczenie (w załączeniu), które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieńsku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, w terminie do 31.08.2018 roku.

Przeczytano: 723 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP