AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

27 lipca 2017 18:10 | Aktualności

Zapraszamy na rajd rowerowy

Urząd Miejski w Kamieńsku zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2017 roku (sobota).REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

 

 I. Cel rajdu

 1.  Profilaktyka uzależnień poprzez promowanie zdrowego stylu życia i wskazanie alternatywy spędzania czasu wolnego.
 2. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych Gminy Kamieńsk.
 3. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 4. Rozwijanie turystyki rowerowej.
 5. Integracja społeczności lokalnej Gminy Kamieńsk.
 6. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

 

II. Organizator

Organizatorem Rajdu Rowerowego jest
Gmina Kamieńsk
Adres: 97- 360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
tel. 44/6817123

 

III. Termin rajdu

Rajd odbędzie się 12 sierpnia 2017 roku (sobota).

 

IV. Trasa rajdu

Rajd prowadzony jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, a także dróg śródleśnych i śródpolnych.

Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień.

 

V. Trasa rajdu:

Gorzędów – Barczkowice – Kamieńsk – Pytowice – Czyżów – Ośrodek Góra Kamieńsk – Koźniewice – Kamieńsk – Gorzędów

Ok. 36,0 km

 

VI. Przebieg rajdu

1. Zbiórka uczestników rajdu:
 godz. 11.00
– parking przy OSP w Gorzędowie

2. Start rajdu:
godz. 11.15
W trakcie trwania rajdu planowane są  postoje.

3. Meta rajdu:
–  godz. 17.00
Parking przy OSP w Gorzędowie.

4. Zakończenie rajdu:
Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu.

 

VII. Organizacja rajdu

 1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.
 2. W rajdzie planuje się udział do 45 osób.
 3. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 5. Uczestnicy rajdu zostaną podzieleni na grupy 15 osobowe.
 6. Na czele każdej grupy stoi przewodnik wyznaczony przez organizatora rajdu, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.
 7. Uczestnikom rajdu towarzyszy samochód techniczny wyposażony w apteczkę i środki opatrunkowe oraz sprzęt gaśniczy (zapewnia organizator).
 8. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
 9. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora (przewodnika grupy) o tym fakcie i jest zabierany włącznie z rowerem przez samochód techniczny.
 10. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (przewodnikowi grupy), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
 11. Po zakończeniu rajdu, jego  uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

 

VIII. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
 2. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku pok. nr 3 i sekretariacie. Zgłoszenia uczestników małoletnich muszą być podpisane przez małoletniego uczestnika rajdu, a także przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad małoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.
 5. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 9 sierpnia 2017 roku.
 6. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby małoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad małoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Osoby małoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
 8. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy małoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje.
 10. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
 11. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
 12. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
 13. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

 

IX. Obowiązki uczestników rajdu

 1. Przestrzeganie regulamin rajdu.
 2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez organizatora rajdu.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób małoletnich powyżej 10 roku życia).
 5. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.
 6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestawu naprawczego wyposażonego w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalającego na naprawę przebitej opony.
 7. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.
 8. Stosowanie się do zakazów:
  1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
  2. używania otwartego ognia,
  3. poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
  4. posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,
  5. wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia organizatora rajdu.
 9. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
 10. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:
  1. zabrania na rajd telefonu komórkowego,
  2. używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,
  3. zabrania na rajd aparatu fotograficznego.

 

X. Zasady poruszania się na trasie rajdu

 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
 3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
 4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m.
 5. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.
 6. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m.
 7. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
 8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.
 10. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu
 11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

 

XI. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

 1. Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.
 2. Zabezpieczenie pomocy medycznej.
 3. Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy.
 4. Zabezpieczenie transportu uczestnika rajdu wraz z rowerem w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy.
 5. Zapewnienie ubezpieczenia grupowego uczestników rajdu.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a małoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.
 7. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora rajdu.
 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 12. Organizator zapewnia ubezpieczenie grupowe uczestników rajdu.
 13. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez organizatora rajdu wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez małoletnich uczestników rajdu.
 15. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.

           

Przeczytano: 1036 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP