Gmina Kamieńsk
http://starastrona.kamiensk.pl

Załatwianie spraw w Urzędzie

            Urząd Miejski w Kamieńsku informuje, iż każdy właściciel prowadzący punkt sprzedaży napojów alkoholowych wnosi do kasy gminy opłatę za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 ustawy o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r  Nr  70, poz. 473 z późn. zm.):

            Są to opłaty podstawowe, obowiązujące przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, a także tych, którzy nie przekroczyli ustalonych  w ustawie limitów.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, zgodnie z art. 111 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (druk oświadczenia w załączeniu).

            Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

            Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

            W roku nabycia, lub utraty ważności zezwolenia opłatę uiszcza się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia, z tym, że pierwsza rata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.

OPŁATY:

-   za poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem dokumentu archiwalnego decyzji aktów własności ziemi – 5 zł

 

OPŁATY:

-   wydanie zaświadczenia – 17 zł

 

OPŁATY:

- opłata skarbowa w wysokości 5 zł za poświadczenie za każdą stronę kserokopii
- odpisy z księgi stanu cywilnego: odpis skrócony - 22,00 zł.; odpis zupełny - 33,00 zł.
- zawarcie małżeństwa  - 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa
- decyzja o zawarciu małżeństwa w trybie skróconym - 39,00 zł
- zaświadczenie o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - 38 zł
- decyzja o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 50 zł

 


 
Pokój nr 17
Referat Finansowo-Księgowy
 tel.  +48 44 6817-123  +48 44 6817-591   - wew. 13

 
- Maria Ozga
- Skarbnik Gminy - kierownik Referatu Finansowo-Księgowego   
Pokój nr 21
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
 tel.  +48 44 6817-123  +48 44 6817-591   - wew.  21

lub  44 6817-559

 
- Ilona Banasiewicz
- Joanna Biegarczyk

- Iwona Urban

 

OPŁATY:
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 205 zł
- decyzja o przeniesieniu decyzji o środ. uwarunkow. – 105 zł
- pełnomocnictwa – 17 zł