Gmina Kamieńsk
http://starastrona.kamiensk.pl

28 maja 2013 16:59 | Aktualności

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 

 

W  dniu  28 maja br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się sesja Rady Miejskiej.

Program sesji przewidywał wiele istotnych zagadnień do przeanalizowania. Do najważniejszych zaliczyć należy  m.in. sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku za rok 2012, sprawozdanie  Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku  z wykonania budżetu  za rok 2012, sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania uchwał  i wniosków oraz działalność Burmistrza  w okresie międzysesyjnym.

Stałym punktem porządku obrad każdej sesji jest podjęcie uchwał. Podobnie było i tym razem, radni podjęli w sumie 11 uchwał w różnych sprawach. Wśród podjętych uchwał były uchwały dotyczące gospodarki przestrzennej, finansów publicznych. Radni rozpatrzyli również projekt uchwały  w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków i postanowili utrzymać  przez najbliższy rok  tj. od 01.07.2013 – 30.06.2014 dotychczasowe opłaty za wodę i  ścieki.

 

Podczas sesji dokonano również następujących zmian w budżecie gminy :

zwiększono dochody o 529.000 zł z czego:

14.000 zł wprowadzono dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na naukę pływania,

15.000 zł zaplanowano wpływy z usług i darowizny na  XV Dni Kamieńska

500.000 zł wpływy z dywidendy,

zwiększono wydatki  o 679.000 zł na:

14.000 zł naukę pływania,

50.000 zł remont chodników przy drogach powiatowych na ul. Wieluńskiej w Kamieńsku i Mickiewicza w Gorzędowie,

4.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Gorzędowie,

56.000 zł na remonty dróg wewnętrznych oraz przebudowę drogi w Aleksandrowie

25.000 zł na budowę chodników na ul. A. Krajowej w Kamieńsku,

160.000 budowę chodników na ul. Reymonta, Secomskiego w Kamieńsku,

7.000 zł budowę dróg Obręb  2 Kamieńsk,

20.000 zł na budowę dróg Obręb  7,

7.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej Obręb  2.

20.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej Obręb  7,

110.000 zł odwodnienie drogi w Koźniewicach,

6.000 odwodnienie drogi w obrębie ul. Kościuszki w Kamieńsku

zmniejszono o 100.000 zł wydatki na budowę dróg i kanalizacji deszczowej w K-sku Obręb 7.

Na festyn "XV Dni Kamieńska" zwiększono wydatki o 25.000 zł.

W szkołach zwiększono wydatki o 62.000 zł na remonty szkół podstawowych w Kamieńsku, Gorzędowie i gimnazjum oraz budowę ogrodzenia i utwardzenie części placu szkolnego przy szkole w Gorzędowie.

Zwiększono również wydatki na zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  oraz program komputerowy  do obsługi gospodarki odpadami o kwotę 110.000 zł,

W pozostałej działalności w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zwiększono wydatki o 74.000 zł na:

26.000 zł czyszczenie rowów gminnych,

39.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku  Obręb  7,

2.000 zł na budowę placu zabaw w Pytowicach,

7.000 budowę wodociągów w Kamieńsku Obręb  2.

O 29.000 zł zwiększono wydatki na remont i modernizacje świetlicy wiejskiej w Ochocicach.

W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na budowa boiska sportowego w Danielowie przeniesiono wydatki z wydatków krajowych na wydatki z udziałem środków z UE. Planowana kwota dofinansowania w tym projekcie to 42.780 zł. Całość zadania to 74.305 zł

Pełne teksty podjętych uchwał zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie i internetowej Gminy Kamieńsk: www.kamiensk.com.pl w zakładce  BIP